Pancreas 2018

Pancreas Cancer 2018, The John Hopkins Hospital, Baltimore, USA

Pancreas 2018 Awards

The Pancreas 2018 Organisers are delighted to recognise the following awardees:

Best Poster Awards:
 • Francesca Aleotti
 • Greet Wieme
 • Kazuhiro Koikawa
 • Linda Chu
 • Qi Chen
 • Yuan Fang
 • Anna Nurmi
 • Chunhui Yuan
 • Kuirong Jiang
 • Rogier Gaiser
 • Yan-Shen Shan
 • Yuko Kuboki
Best Abstract Awards:
 • Bin Xiao
 • Frederike Dijk
 • George Gemenetzis
 • Kazuhiro Koikawa
 • Marco Del Chiaro
 • Vincent P Groot